Lipton Cricket Club (T20)
 • 1  .   Akash Jha (Captain)
 • 2  .   Prathamesh Hinganikar
 • 3  .   Sarvesh Hinganikar
 • 4  .   Raviraj Patil
 • 5  .   Tushar Kadu
 • 6  .   Sanil Shekatkar
 • 7  .   Samiteenjoy Bhattacharya
 • 8  .   Naveen Negi
 • 9  .   Nikhil Jogi
 • 10  .   Vijay Yadav
 • 11  .   Sameer Deshmukh
 • 12  .   Atharv Deshpande
 • 13  .   Akshay Agrawal
 • 14  .   Onkar Dixit
 • 15  .   Sagar Kasdekar
 • 16  .   Lalit Yadav
 • 17  .   Akshay Dullarwar