LIPTON Team for Dr. M.N. DoraiRajan Trophy
 • 1  .   Tushar Kadu
 • 2  .   Prathamesh Hinganikar
 • 3  .   Akshay Dullarwar
 • 4  .   Onkar Dixit
 • 5  .   Samiteenjoy Bhattacharya
 • 6  .   Atharv Deshpande
 • 7  .   Akshay Agrawal
 • 8  .   Sanil Shekatkar
 • 9  .   Prasad Vaidya
 • 10  .   Lalit Yadav
 • 11  .   Akash Jha (Captain)
 • 12  .   Akash Jha (Captain)
 • 13  .   Vijay Yadav
 • 14  .   Vishwajeet Joshi
 • 15  .   Vikrant Gonnade
 • 16  .   Aditya Deo
 • 17  .   Ambrish Bhagat
 • 18  .   Avigyan Singh