PHCA Under–13 Team Members
 • 1  .   Abhishek Agrawal
 • 2  .   Athar Kidey
 • 3  .   Yashraj Surgoniwar
 • 4  .   Varad Bujade
 • 5  .   Parth Patle
 • 6  .   Sayash Bende
 • 7  .   Kanad Pundlik
 • 8  .   Avishkar Patil
 • 9  .   Aayush Virutkar
 • 10  .   Siddha Kathale
 • 11  .   Piyush Sawarkar
 • 12  .   Abhishek Shekharwar
 • 13  .   Atharv Kalamkar
 • 14  .   Sparsh Badjate
 • 15  .   Avnish Kutumbkar
 • 16  .   Ameya Mohril