UCO BANK SPORTS & RECREATION CLUB
 • 1  .   Ambarish Bhagat
 • 2  .   Shyam Kalmegh
 • 3  .   Aniruddha Choudhary
 • 4  .   Akshay Pal
 • 5  .   Sanjay Badkas
 • 6  .   Yash Thakur
 • 7  .   Arvind Jairam
 • 8  .   Nayan Kale
 • 9  .   Alhad Andhare
 • 10  .   Nikhilesh Sahu
 • 11  .   Sagar Kasdekar
 • 12  .   Aditya Chilkulwar
 • 13  .   Ajinkya Prachand
 • 14  .   Shiv Chouhan
 • 15  .   Nikhil Jogi
 • 16  .   Priyam Chandak
 • 17  .   Omprakash Mendhe