LIPTON TEAM

 • 1. Tushar Kadu
 • 5.  Samiteenjoy Bhattacharya
 • 9. Prasad Vaidya
 • 13. Vijay Yadav
 • 17. Ambrish Bhagat
 • 2. Prathamesh Hinganikar
 • 6.Atharv Deshpande
 • 10.  Lalit Yadav
 • 14. Vishwajeet Joshi
 • 18. Avigyan Singh
 • 3.Akshay Dullarwar
 • 7. Akshay Agrawal
 • 11.  Akash Jha (Captain)
 • 15. Vikrant Gonnade
 • 4. Onkar Dixit
 • 8.  Sanil Shekatkar
 • 12. Akash Jha (Captain)
 • 16. Aditya Deo