BSC

 • 1  .   Nitin Kanhere
 • 2  .   Sameer Deshmukh
 • 3 . Siddhesh Puranik
 • 4  .   Mukul Kedar
 • 5  .   Neelay Jadhav
 • 6  .   Sanil Shekatkar
 • 7  .  Devarsha Pattalwar
 • 8  .   Archit Singh
 • 9  .   Kushal Pimpalkar
 • 10  .   Vishal Chandwani
 • 11  .   Avigyan Singh
 • 12  .   Mrudung Wawarkar
 • 13  .   Prasad Vaidya
 • 14  .   Shubham Sharma
 • 15  .   Aakash Nege
 • 16 .   Rajat Wankar
 • 17 .   Rohit Ghate